Siam Green Sky

Siam Green Sky ห้องเรียนเกษตรใจกลางเมือง

Siam Green Sky ห้องเรียนเกษตรใจกลางเมือง Siam Green Sky ห้องเรียนเกษตรใจกลางเมือง นอกจากความรู้ในตำราเรียนแล้ว เราก็ต้องพาเด็กๆ ไปเก็บเกี่ยวประสบการณ์นอกห้องเรียนบ้าง สยาม กรีน สกาย สวนผักลอยฟ้าแห่งแรกของประเทศไทย ศูนย์การเรียนรู้ด้านนวัตกรรมการเกษตรสำหรับเด็ก เยาวชนและผู้ที่สนใจ โดยแบ่งพื้นที่ออกเป็น 3 ส่วน ‘แปลงเกษตรก้าวหน้า’ จัดแสดงนวัตกรรมการเพาะปลูกด้วยระบบแสงอาทิตย์มีทั้งพันธุ์ไม้สวยงาม พืชสมุนไพร พืชผักสวนครัว ข้าวไร่ ‘แปลงพืชนานาพันธุ์’ เพาะปลูกพืชนานาชาติ สวนสวยเมนูเด็ดที่นำไปเป็นแนวทางเพาะปลูกได้เองที่บ้านและ ‘แปลงสวนสวยปลูกง่าย’ เป็นพืชพรรณจำพวกที่ไม่ต้องการการดูแลรักษามาก นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมเวิร์คชอปและตลาดนัดสีเขียวสัปดาห์ที่สามทุกเดือน สำหรับผู้ที่สนใจเข้าชมสยาม กรีน สกายกรุณาแจ้งชื่อ ข้อมูลติดต่อและลงทะเบียนล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน มิฉะนั้นจะไม่มีผู้นำชมและไม่อนุญาตให้เข้าชมพื้นที่จัดแสดงด้วย Siam Green Sky (Urban Agriculture Learning Center) ชั้น 7 อาคารสยามสแควร์ วัน ถ.พระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ โทรศัพท์ …

Siam Green Sky ห้องเรียนเกษตรใจกลางเมือง Read More »