สถานที่ท่องเที่ยวไทย

baanpeuan

พาชมนิทรรศการ CITY ADAPTATION Lab ณ หอศิลป์กรุงเทพฯ

เส้น
             วันนี้เราจะพามาชมงานศิลปะที่ หอศิลป์กรุงเทพฯ ในงาน นิทรรศการ CITY ADAPTATION Lab! งานนี้ไม่ธรรมดาด้วยการนำเสนอรูปแบบการปรับตัวในการจัดนิทรรศการศิลปะร่วมสมัยในประเทศไทย ด้วยนวัตกรรม Augmented Reality (AR) และ Virtual Reality (VR) ในการนำเสนอความคิดทางศิลปะ โดยงานมีตั้งแต่วันนี้ – 24 เมษายน 2565 ที่ หอศิลปะกรุงเทพฯ ชั้น 8 นะ

เส้น

CITY ADAPTATION Lab!

             “เมืองเปลี่ยนแปลง” (Urban in Progress) คือ โครงการศิลปะร่วมสมัยที่สำรวจทักษะการปรับตัวรับมือวิกฤตต่างๆ และการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของพลเมืองอย่างเท่าเทียม ผ่านการทำความเข้าใจสภาพแวดล้อมรอบตัว สู่การสร้างความตระหนักรู้แก่ประชากรในการคิด วิเคราะห์ มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น  โดยโครงการครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากหลากหลายภาคส่วนทั้ง ศิลปิน นักวิชาการ สถาปนิก นักอนุรักษ์ และนักสร้างสรรค์ นำเสนอแนวคิดและมุมมองที่แตกต่างจากประสบการณ์ตรง สื่อสารถึงประเด็นเมือง ชุมชน และนโยบายสาธารณะเพื่ออนาคต ตลอดจนการปรับตัวของพลเมืองกับสถานการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในอนาคต

เมืองเปลี่ยนแปลง นั้นประกอบด้วย 2 ส่วน แต่ละส่วนจะนำเสนอประเด็นของเมืองในมุมมองที่แตกต่างกัน คือ

  • นิทรรศการ “ปรับตัว เปลี่ยนแปลง (CITY ADAPTATION Lab!)”

  • นิทรรศการ “กรุงเทพเปลี่ยนแปลง (PARADISE LOST)”

เส้น

นิทรรศการ ปรับตัว เปลี่ยนแปลง CITY ADAPTATION Lab!

CITY ADAPTATION Lab!

             ปรับตัว เปลี่ยนแปลง (CITY ADAPTATION Lab!) เป็นการทำความเข้าใจผ่านทักษะการปรับตัวของมนุษย์อย่างสมดุลกับธรรมชาติ และสถานการณ์ปัจจุบันที่ประสบกับการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ผสมผสานกับการคิดและวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ เพื่อความอยู่รอดท่ามกลางกระแสแห่งความเปลี่ยนแปลงของโลก ผ่านมุมมอง “ทัศนคติเชิงบวก”อีกทั้งยังสร้างการตระหนักรู้ในประเด็นที่หลากหลายเกี่ยวข้องกับ เมือง ชุมชน สิ่งแวดล้อม นโยบายสาธารณะเพื่ออนาคต และการส่งเสริมความร่วมมือกับภาคีต่างๆ ในสังคม ผ่านผลงานศิลปะร่วมสมัยในรูปแบบที่หลากหลายโดย ศิลปิน นักออกแบบ สถาปนิก นักอนุรักษ์ นักวิชาการ นักแสดง ยูทูปเบอร์ และนักสร้างสรรค์ ระดมความคิดสะท้อนมุมมอง เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการอยู่ร่วมกับความท้าทายของบริบทเมือง ปรับตัวเปลี่ยนมุมมองต่อวิถีชีวิตสู่อนาคตที่ยั่งยืน 

CITY ADAPTATION Lab!

CITY ADAPTATION Lab!

การจัดแสดงนิทรรศการด้วยนวัตกรรม AR และ VR เพื่อให้ผู้ชมสามารถเข้าถึง และสร้างประสบการณ์การรับชมนิทรรศการได้ทุกที่ทุกเวลา เชิญชวนให้ผู้ชมงานนิทรรศการได้ตระหนัก ตั้งคำถาม และช่วยกันคิดหาวิธีในการเปลี่ยนแปลง ปรับตัว เพื่อพัฒนาและอยู่ร่วมกับเมืองนี้ ด้วยความรักอย่างมีความสุข โดยเริ่มจากตัวเราเอง

CITY ADAPTATION Lab!

CITY ADAPTATION Lab!

เส้น

  • นักสร้างสรรค์ : กัลยา โกวิทวิสิทธิ์ และ ผศ. สมรรถผล ตาณพันธุ์, คณิณญาณ จันทรสมา, ดิลกลาภ จันทโชติบุตร และเสกสรร รวยภิรมย์ (นา คาเฟ่ ณ บางกอก 1899), ธนวัต มณีนาวา, ธเนศ วรากุลนุเคราะห์, นคร ลิมปคุปตถาวร, นท พนายางกูร, ปฐมา หรุ่นรักวิทย์, พิชัย แก้ววิชิต, ภูศนัฎฐ์ การุณวงศ์วัฒน์ และครอบครัว, เมธาวี อ่างทอง,
    สยาม อัตตะริยะ, รศ.ดร. สิงห์ อินทรชูโต, สุริยะ อัมพันศิริรัตน์ และ รศ.ดร. สุทธิศักดิ์ ศรลัมพ์

  • นักสร้างสรรค์ร่วม : บริษัท อินฟินิตี้ เดฟ จำกัด, พัตริกา ลิปตพัลลภ, นาวน์ สตูดิโอ

  • ภัณฑารักษ์ : วิภาวี คุณาวิชยานนท์ และ ภัณฑารักษ์ร่วม : รินรดา ณ เชียงใหม่

เส้น

ใครสายเสพงานศิลป์ ลองแวะไปชมได้นะ อาจจะได้อะไรดีๆ กลับมาพร้อมความคิดใหม่ๆ ในการใช้ชีวิตกับเมืองของเราต่อไปด้วย

เส้น